Start Program szkolenia płetwonurka P1

PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKA P1 (PODSTAWOWEGO)

 

I.  UPRAWNIENIA Płetwonurka P1 KP LOK CMAS

Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 20 metrów

a) ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

1T1 Spotkanie organizacyjne:

1. Cele programu szkoleniowego i jego miejsce w systemie certyfikatów nurkowych, relacje pomiędzy instruktorem, szkołą, klubem oraz KP LOK CMAS.

2. Szczegóły administracyjne, regulamin kursu, szczegóły dotyczące spotkań, czasu, lokalizacji, rozkładu zajęć oraz sprzętu własnego, kursanta i organizatora.

3. Wypełnienie druków administracyjnych.

4. Inne.

1T2 Sprzęt podstawowy- wprowadzenie, używanie, konserwacja

1. Sprzęt podstawowy- ABC, skafander mokry, pas balastowy.

2. Maska- budowa, tworzywa, rodzaje, dobór.

3. Rurka- rodzaje, dobór.

4. Płetwy- budowa, rodzaje, zastosowanie, dobór.

5. Skafander mokry- tworzywo, właściwości termoizolacyjne, kroje, dobór.

6. Buty, rękawice.

7. Pas balastowy- rola, dobór właściwego obciążenia, właściwa długość, rodzaje balastu.


1T3 Podstawy techniki i bezpieczeństwa nurkowania

1. Zasada nurkowania w parze nurkowej.

2. Podstawowe znaki nurkowe.

3. Konieczność ciągłego oddychania bez wstrzymywania oddechu- uraz ciśnieniowy płuc.

4. Wyrównywanie ciśnienia w uchu środkowym- uraz ciśnieniowy ucha.

5. Funkcja jacketu i zasada jego działania.

6. Poprawna, pionowa pozycja przy zanurzaniu i wynurzaniu. Jej rola w skutecznym wypuszczaniu powietrza z jacketu. Zanurzenie tylko po otrzymaniu zezwolenia

instruktora.

7. Rola pozycji poziomej dla właściwego utrzymania pływalności- właściwa praca płetw, problemy wynikające z pionizacji sylwetki.

8. Wyjmowanie i wkładanie AO do ust- technika.

9. Zalewanie i wydmuchiwanie wody z maski- technika.

1T4 Podstawy fizyki nurkowania

1. Ciśnienie- definicja, atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne, jednostki ciśnienia.

2. Prawo Archimedesa- wyporność, pływalność. Od czego zależą.

3. Powietrze- skład i rola poszczególnych składników.

4. Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością- prawo Boyle'a - Mariotte'a -zastosowanie.

5. Obliczenie zapasu powietrza.

6. Widzenie pod wodą- pochłanianie barw, załamanie światła- efekty dla płetwonurka.

7. Słyszenie pod wodą- kierunek i prędkość dźwięku.

1T5 Podstawy fizjologii nurkowania, choroby i urazy nurkowe

1.System podtrzymywania procesów życiowych- układ krążenia i układ oddechowy.

2. Wymiana gazowa, rola każdego gazu w procesie oddychania.

3. Fizjologia nurkowania z zatrzymanym oddechem.

4. Urazy ciśnieniowe- ucha, oka, zębów, zgniecenie klatki piersiowej, uraz ciśnieniowy płuc.

5. Zatrucie CO2, CO i parami oleju.

6. Przegrzanie, przechłodzenie, wyczerpanie, utonięcie.

7. Wpływ ciśnienia na organizm płetwonurka- podstawy wiedzy o chorobie dekompresyjnej.

1T6 Bezpieczeństwo nurkowania- praktyka

1. Nurkowanie w parze lub w grupie, jako podstawa bezpiecznego nurkowania. Liczebność i dobór grupy nurkowej w zależności od warunków i umiejętności.

Postępowanie w razie utraty kontaktu z grupą lub partnerem.

2. Technika nurkowania- prędkość zanurzania i wynurzania, pływalność, pozycja, technika pracy płetw, oddychanie, asekuracja, przystanek bezpieczeństwa, prawidłowe

użycie jacketu na powierzchni, wyjście na brzeg lub pomost.

3. Tabele dekompresyjne- rodzaje, budowa, oznaczenia, odczytywanie: czasu bezdekompresyjnego, dekompresji, grupy powtórzeniowej, RNT; czas przerwy

powierzchniowej, nurkowanie powtórzeniowe, nurkowanie a lot samolotem. Obliczenia.

1T7 Sprzęt powietrzny

1. Zestaw powietrzny- jacket, butla, AO, AZP.

2. Jacket- budowa, rodzaje, dopasowanie.

3. Butla- materiały, pojemność, rodaje zaworów, oznaczenia, atesty.

4. Automaty oddechowe (AO)- funkcja, budowa, zasada działania obu stopni.

5. Alternatywne źródło powietrza (AZP)- pojęcia, funkcja, rodzaje.

6. Głębokościomierz, komputer, manometr, timer.

7. Sprzęt dodatkowy- narzędzia tnące, bojka powierzchniowa i dekompresyjna, tabliczka do pisania, tabele dekompresyjne, kompas.


1T8 Ratownictwo nurkowe

1. Autoratownictwo- odnajdywanie zagubionego ustnika AO, kontrolowane wynurzenie na powierzchnię w przypadku nagłej utraty powietrza, oddychanie z

zamarzniętego AO, usuwanie przykurczów mięśni, wynurzanie po utracie pasa balastowego, zgubienie maski, wynurzanie po utracie kontaktu z partnerem lub grupą.

2. Ratowanie partnera- oddychanie z AZP partnera, oddychanie w 2 osoby z jednego AO, wydobycie i holowanie zmęczonego i nieprzytomnego nurka, sztuczne

oddychanie w czasie holowania, wyciąganie poszkodowanego na ląd, wezwanie pomocy i prowadzenie RKO.

3. Rola tlenu i komory dekompresyjnej w leczeniu nurków.

1T9 Planowanie nurkowania

1. Planowanie nurkowania, jako metoda przeciwdziałania wypadkom nurkowym.

2. Kontrola sprzętu i odprawa przed nurkowaniem.

3. Przewodnik nurkowy- jego rola podczas nurkowania.

4. Używanie sygnałów nurkowych pod wodą i na powierzchni.

5. Wybór miejsca nurkowania i jego oznaczenia- flaga "Alfa".

6. Droga ewakuacyjna, telefon do najbliższego pogotowia ratunkowego i komory dekompresyjnej, dostępność zestawu tlenowego w bazie nurkowej.

7. Rola DAN w ubezpieczeniu, szkoleniu i leczeniu nurków.

1T10 Ekologia i środowisko wodne

1. Podstawowe wiadomości hydrologiczne o rzekach, jeziorach, morzach w aspekcie bezpieczeństwa nurkowania.

2. Wpływ warunków pogodowych na nurkowanie.

3. Życie w środowisku wodnym, na co zwracać uwagę, jak rozpoznawać zagrożenia.

4. Ochrona środowiska wodnego.

5. 10 Złotych Zasad płetwonurka CMAS.

 

b) ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

1P1 Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym

1. Przygotowanie sprzętu do transportu i nurkowania.

2. Kolejność zakładania.

3. Założenie i zrzucenie pasa balastowego na brzegu.

4. Zdjęcie i założenie pasa balastowego stojąc w wodzie.

5. Oddychanie przez fajkę stojąc na płytkiej wodzie z maską i bez maski.

6. Wyważanie- regulacja pływalności płucami.

7. Technika pływania w płetwach oraz sposoby pływania w płetwach- na brzuchu, plecach i na boku.

8. Wydmuchiwanie zalanej maski.

9. Sposoby zanurzania- scyzoryk, cichy-komandoski.

10. Nurkowanie ze wstrzymanym oddechem pod powierzchnią wody (10-20 m).

11. Sposoby wejścia do wody- wykrokiem, przewrotem w przód i w tył.

12. Wyjście po zdjęciu płetw w wodzie.

1P2 Zajęcia ze sprzętem powietrznym

1. Samodzielne założenie i przygotowanie sprzętu powietrznego do nurkowania- butli, AO, BCD.

2. Założenie i sprawdzenie sprzętu z pomocą partnera.

3. Znalezienie AO 2 sposobami.

4. Znalezienie manometru i odczytanie ciśnienia.

5. Oddychanie z AO na powierzchni, z głową zanurzoną w wodzie i po zanurzeniu na 1 - 1,5 m. Pokazanie znaku "OK".

6. Technika wyjmowania AO z ust- ćw. z głową zanurzoną w wodzie.

7. Zanurzenia na 1 - 1,5 m, wyjęcie i włożenie II st. AO (kilka razy).

8. Balans na krawędzi płetw. Pływalność zerowa.

9. Nadmuchanie jacketu do pełna na powierzchni (zawory).

10. Pływanie dystansu 100 m zmieniając co 5 oddechów AO z fajką, nie wyciągając głowy z wody.

11. Zanurzenie do pozycji klęczącej pod powierzchnią wody:

-oddychanie z AO bez maski,

-wydmuchanie częściowo zalanej maski,

-wydmuchanie całkowicie zalanej maski,

-oddychanie z wciśniętym przyciskiem AO,

12. Pływanie pod wodą z płytszej na głębszą część akwenu ok 0,5 m nad dnem i ustalanie pływalności zerowej.

1P3 Zajęcia ze sprzętem powietrznym

1. Założenie sprzętu powietrznego na brzegu lub w wodzie przy pomocy partnera.

2. Znalezienie AO 2 sposobami pod wodą w pozycji klęku.

3. Kontrola ciśnienia w butli.

4. Doskonalenie szukania pływalności zerowej i wymiany OA z fajką.

5. Zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą.

6. Wymiana znaków nurkowych w parze nurkowej.

7. Oddychanie z octopusa w miejscu i podczas płynięcia.

8. Oddychanie z 1 OA w 2 osoby na powierzchni i pod wodą.

9. Wyjście z wody i rozebranie się przy pomocy partnera.


1P4 Zajęcia ze sprzętem powietrznym

1. Założenie sprzętu powietrznego na na powierzchni wody przy pomocy partnera.

2. Kontrolowane zanurzenie do pozycji poziomej.

3. Doskonalenie pływalności zerowej.

4. Przepłynięcie bez maski dystansu 25 metrów pod wodą.

5. Założenie i wydmuchanie maski pod wodą.

6. Oddychanie w parze nurkowej z 1 AO.

7. Przepłynięcie dystansu 25 m oddychając z AZP partnera.

8. Zawis nad dnem - tzw. samolot przez 5 minut.

9. Balans na krawędzi płetw- samodzielne wypięcie wężyka LP, nadmuchiwanie jacketu ustami pod wodą, wpięcie wężyka LP.

10. Zdjęcie i założenie sprzętu pod wodą.

11. Nurkowanie "po utracie płetw".

12. Kontrolowane wynurzenie awaryjne.

13. Holowanie zmęczonego w pełnym sprzęcie po powierzchni na dystansie 100 m.

14. Usuwanie przykurczów mięśni.

15. Samodzielne zdjęcie sprzętu na powierzchni wody.


1P5 Zajęcia ze sprzętem powietrznym

1. Powtórzenie ćwiczeń z poprzednich zajęć.

2. Kontrolowane zanurzenie na głębokość 3 metrów bez oparcia się o dno.

3. Pływalność zerowa.

4. Osiągnięcie pływalności zerowej pompując jacket ustami.

5. Przekazywanie sobie obciążnika 2 kg (klika razy) utrzymując pływalność zerową.

6. Zmiana poziomu nurkowania przed przeszkodą.

7. Obroty w prawo i w lewo.

8. Wydobycie nieprzytomnego nurka z dna basenu.

9. Holowanie nieprzytomnego nurka po powierzchni wody.

10. Rozebranie nieprzytomnego nurka na powierzchni wody.

1P6 - 1P10 Nurkowania na wodach otwartych


1. Oddychanie z 1 AO w dwie osoby.

2. Wynurzanie na powierzchnię przy użyciu octopusa partnera.

3. Zdjęcie i założenie maski pod wodą.

4. Pływalność zerowa i poprawna sylwetka pod wodą.

5. Zatrzymanie się przy wynurzeniu w pionie na 3 metrach i pozostanie na tej głębokości 3 minuty.

6. Zanurzenie w pionie i zatrzymanie się 1 metr nad dnem.

7. Prawidłowa praca płetw.

8. Eliminacja ruchów rąk przy nurkowaniu.

9. Współpraca w parze nurkowej.

10. Orientacja pod wodą.